top of page
Sinematografik_imge_kapak_1200.jpg
Sinematografik İmge ya da
Gerçekliğin Dolaysız Sunumu:
Bergsoncu Bir Bakış
Özcan Yılmaz Sütcü

Sinema, Felsefe
Kapaktaki Görsel:
Kameralı Adam (Dziga Vertov)

1. baskı, Ağustos 2021
ISBN 978 625 7917-07-0
301 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr

120 tl

Bergson 1896 yılında yayınladığı Madde ve Bellek başlıklı kitabında “hareket-imge”yi (hareketli kesitler), Deleuze’e göre daha derinde “zaman-imge”yi de, sinemanın doğumundan önce şaşırtıcı bir şekilde keşfeder. Tanımladığı bu imge tipi sayesinde gerçekliği dolaysız olarak sunma imkanı doğmaktadır. Bergson’un temel itirazı düşüncenin sırtını büyük ölçüde bilimsel bilgiye dayıyor olmasıdır aslında. Çoklu düşünce için bilgiden daha fazlasına ihtiyaç vardır ona göre. 

"Bergson’un düşüncede eksik bulduğu ancak sinema sanatı tarafından tamamlanan şey, gerçekliğin dolaysız sunumu’dur. Sinema imgelerle doğru ya da yanlış düşünceler sunmaktan ziyade sadece düşünceler sunduğundan, düşünceyi bilginin dar kalıplarına sığdırma yoluna gitmez. [...] 

Bergson imge kavramından idealistlerin temsil dediğinden daha fazla, materyalistlerin şey dediğinden daha az olan bir varoluş tarzını, başka bir deyişle, şey ile temsil arasında bulunan bir varoluşu anlamaktadır. Bu yüzden Bergson’a göre imge, felsefedeki ikiliklerin üstesinden gelme projesi için ayrıcalıklı bir başlangıç noktası teşkil eder."

Şekerin erimesini sabırla bekler Bergson, çünkü süre oluş’tur. 

Özcan Yılmaz Sütcü’nün doktora tezinde öne sürdüğü argümanlardan yola çıkarak kitaplaştırdığı Sinematografik İmge ya da Gerçekliğin Dolaysız Sunumu’nun sinema felsefesine ilgi duyan okurlar için kıymetli bir kaynak olacağına inanıyoruz.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM: DÜŞÜNCE İMGESİ

II. BÖLÜM: BERGSON’UN SANAT TEORİSİ

    1. Yeni Bir Metafizik

    2. Zekâya Karşı Sezgi 

    3. Çizgisel Zaman Anlayışına Karşı Süre 

    4. Maddeye Karşı Bellek

III. BÖLÜM: BERGSON’UN İMGE ONTOLOJİSİ 

    1. İmge ve Düşünme 

    2. Bergson’dan Önce İmge

    3. Bergson ve İmge

        3.1. Kesintisiz İmgeler Evreni 

        3.2. Canlı İmge / Beden İmgesi 

IV. BÖLÜM: BERGSON VE SİNEMA: DOST MU DÜŞMAN MI? 

V. BÖLÜM: ZAMANIN DOLAYLI İMGESİ: KURGU, BÜTÜN, SÜRE

    1. Griffith: Kurgunun Doğuşu

    2. Ayzenştayn: Kurgunun Diyalektiği

    3. Vertov: Kurgunun Gözü

SONUÇ 

KAYNAKÇA

bottom of page